Dressage

210G Second Test 2
Birgit Epskamp Valkenborg (C)

Sanna MacFarlane

BOHEME DU NORD

Qual: N

Australia Flag 15
69.359
  • (C) : 69.359 1
1

Caroline Locke

DEBONAIR ST

Qual: N

Australia Flag 21
67.308
  • (C) : 67.308 2
2

Cherie Ziegler

ENZA

Qual: N

Australia Flag 24
65.897
  • (C) : 65.897 3
3

Maya Dugas

PONGO

Qual: N

Australia Flag 51
59.487
  • (C) : 59.487 4
4